Journals →  Tsvetnye Metally →  2014 →  #5 →  Back

NOBLE METALS AND ALLOYS
ArticleName Extraction of platinum and non-ferrous metals from old tails of Norilsk concentration plant
ArticleAuthor Fedoseev I. V., Barkan M. Sh.
ArticleAuthorData

Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia:

I. V. Fedoseev, Professor of a Chair of Chemistry, e-mail: prof.Igor.Fedoseev@gmail.com


National Mineral Resources University, Saint Petersburg, Russia:
M. Sh. Barkan, Assistant Professor, Chair of Geoecology

Abstract

A large amount of wastes (tails with large content of copper, nickel, cobalt and platinum group metals) was accumulated by Norilsk Concentration Plant. At the same time, 1 t of copper and nickel amount corresponds to 600 g of amount of platinum, palladium and rhodium. A part of rhodium, ruthenium and iridium in amount of platinum metals is considerably higher, than the same part in initial ore. According to this, wastes can be considered as valuable raw materials for obtaining of non-ferrous and noble metals. There are offered the technologies of extraction of valuable components from tails by magnetic separation and hydrometallurgical scheme of processing of matte for obtaining of copper, nickel and platinum metal concentrates. This article shows the technological possibility of extraction of amount of platinum metals and gold (up to 50%), and Ni and Cu (30–35%) from old tails of concentration of Norilsk Concentration Plant into magnetic concentrate with its extraction of 7–15%. There is shown the technological possibility of processing of magnetic concentrate on matte with increasing of content of platinum and non-ferrous metals by 10–15 times with high grade of extraction with rather high ratio of Σ(Pt, Pd, Rh)/Σ(Ni, Cu), which are more than 1300 g/t. Realization of technology of extraction of magnetic concentrate from old tailings of Norilsk Concentration Plant and their processing by non-ferrous and platinum metals is economically reasonable.

keywords Platinum metals, non-ferrous metals, extraction, concentration tails, magnetic separation, matte, concentrate
References

1. Shemyakin V. S. Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal — Proceedings of Universities. Mining Journal. 2001. No. 4/5. pp. 169–190.
2. Komlev S. G. Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal — Proceedings of Universities. Mining Journal. 2007. No. 1. pp. 105–110.
3. Yakubaylik E. K. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya — Proceedings of Universities. Ferrous Metallurgy. 2010. No. 4. pp. 57–60.
4. Yampurov M. L. Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya — Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2000. No. 2. pp. 26–30.
5. Nokhrina O. N. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya — Proceedings of Universities. Ferrous Metallurgy. 2009. No. 4. pp. 48–50.
6. Bocharov V. A., Ignatkina V. A., Chanturiya E. L. Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals. 2011. No. 12. pp. 20–26.
7. Bocharov V. A., Ignatkina V. A., Chanturiya E. L. et al. Gravitatsionnaya tekhnologiya vydeleniya zolota razlichnoy krupnosti iz sulfidnykh rud i khvostov obogashcheniya (Gravitation technology of gold release with various coarseness from sulfide ores and concentration tails). Materialy konferentsii “Razvedka i pererabotka rud i tekhnogennogo syrya s izvlecheniem blagorodnykh metallov” (Materials of conference “Exploration and processing of ores and anthropogenic raw materials with extraction of noble metals”). Ekaterinburg : Ural State Mining Academy, 2002. pp. 28–35.
8. Blagodatin Yu. V., Zakharov B. A., Ivanov V. A. Rasshirenie syrevoy bazy platinovykh metallov v Otkrytom aktsionernom obshchestve “Norilskaya gornaya kompaniya” (Expansion of raw materials base of platinum metals in “Norilsk Ore Company” JSC). Tezis doklada XVII Mezhdunarodnykh Chernyaevskikh soveshchaniy po khimii, analizu i tekhnologii platinovykh metallov (Thesis of a report of the XVII International Chernyaev meetings on chemistry, analysis and technology of platinum metals). Moscow, 2001. p. 209.
9. Fedoseev I. V. Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals. 2006. No. 3. pp. 39–41.
10. Chanturiya V. A., Nedosenina T. V., Getman V. V. Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals. 2011. No. 7. pp. 11–15.
11. Govorova L. K. Analiz generalnoy tekhnologicheskoy raspredelennosti blagorodnykh i tyazhelykh metallov pri pererabotke sulfidnykh medno-nikelevykh rud : avtoreferat dissertatsii ... doktora tekhnicheskikh nauk (Analysis of main technological distribution ability of noble and heavy metals during the processing of sulfide copper-nickel ores : thesis of inauguration of Dissertation … of Doctor of Engineering Sciences). Leningrad, 1989.
12. Kovalev V. N. Zapiski gornogo instituta — Proceedings of Mining Institute. 2011. Vol. 189. pp. 284–287.
13. Kovalev V. N., Petrov G. V., Chernyshev A. A. Sulfatizatsionnoe rafinirovanie sulfidnykh produktov pererabotki tekhnogennykh platinometalnykh otkhodov (Sulfatization refining of sulfide products of processing of anthropogenic platinum-metal wastes). Sbornik dokladov I Mezhdunarodnogo kongressa “Tsvetnye metally Sibiri — 2009” (Collection of reports of the I International congress “Siberian non-ferrous metals — 2009”). Krasnoyarsk, 2009. pp. 582–585.
14. Fedoseev I. V. Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals. 2005. No. 8. pp. 22–25.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back