Journals →  CIS Iron and Steel Review →  2021 →  #1 →  Back

Ferroalloys
ArticleName The dynamics of ferroalloys commodity flows within Russia
DOI 10.17580/cisisr.2021.01.04
ArticleAuthor G. Yu. Boyarko, V. Yu. Khatkov, L. M. Bolsunovskaya
ArticleAuthorData

National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russia):

G. Yu. Boyarko, Dr. Econ., Cand. Geol., Prof., gub@tpu.ru

L. M. Bolsunovskaya, Cand. Phil., Associate Prof., bolsunovskl@tpu.ru

 

Gazprom PJSC (St. Petersburg, Russia):

V. Yu. Khatkov, Head of Dept. 817

Abstract

The paper deals with the commodity flows (production, import, export, consumption, prices) of manganese, chromium, silicon, vanadium, niobium, molybdenum, tungsten, titanium and nickel ferroalloys in dynamics from 2000 to 2019 throughout Russia. The paper also specifies groups of ferroalloys: import-dependent (silicomanganese, metallic manganese, ferroniobium), export-oriented (ferrosilicon, ferrochrome, ferrovanadium, ferromolybdenum) and counter import-export (ferromanganese) flows. The paper notes that there has been a liquidation of import dependence on ferromanganese and ferromolybdenum. Trends in shares of Russian ferroalloys in their world production and consumption, as well as in the world trade are determined. The share of Russia in the world production of ferromolybdenum increased (up to 5–8 %), while ferrovanadium and ferrosilicon decreased. The shares of Russian consumption (in world demand volume) of ferrovanadium (up to 11–7 %) and ferroniobium (up to 5–7 %) increased, and the shares of national demand for ferrosilicon and silicomanganese in the volume of world supply decreased. The shares of Russian import in the world trade volume of metallic manganese (up to 11–16 %) and ferroniobium (up to 5 %) are increased, and the share of national imports of silicomanganese and ferromanganese decreased. The shares of Russian export in the world trade volume of ferrosilicon (up to 17–21 %) and ferromolybdenum (up to 5–8 %) are increased, while the share of national exports of ferrovanadium decreased. As a result, the authors give proposals to mitigate the import dependence on certain types of ferroalloys (metallic manganese, silicomanganese and ferroniobium.

This research was supported by TPU development program.

keywords Ferroalloys, Russia, production, import, export, consumption, import substitution
References

1. Leontyev L. I., Zhuchkov V. I., Zhdanov A. V., Dashevskii V. Y. Ferroalloy production in Russia. Steel in Translation. 2015. Vol. 45. No. 10. pp. 773–777. DOI: 10.3103/S0967091215100101.
2. Leontyev L. I., Smirnov L. A., Zhuchkov V. I., Zhdanov A. V., Dashevskii V. Y., Gurova S. A. Status and prospects of ferroalloys production in the Russian Federation. Metallurgist. 2016. Vol. 59. No. 11–12. pp. 1001–1006. DOI: 10.1007/s11015-016-0206-x.
3. Lapteva A. M., Mitrofanov N. P., Tigunov L. P. Alloying metal supply: State-of-the art, problems and prospects. Gornyi zhurnal. 2017. No. 7, pp. 10–16. DOI: 10.17580/gzh.2017.07.02.
4. Zhuchkov V. I., Leontyev L. I., Zayakin O. V. Ferroalloy production using Russian crude ore. Steel in Translation. 2020. Vol. 50. No. 4. pp. 223–228. DOI: 10.3103/S0967091220040129.
5. Khatkov V. Yu., Boyarko G. Yu. Import regulation for mineral raw materials that are lacking in Russia. Gornyi zhurnal. 2005. No. 9–10. pp. 53–56.
6. Petrov I. M., Posysoyeva D. S. Russia on the market of metal mineral raw materials and products of its enrichment in the CIS countries. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. 2007. No. 6. pp. 65–69.

7. Petrov I. M. Russia on the world market of metallic mineral raw materials. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. 2011. No. 3. pp. 85–89.
8. State report «State and use of mineral resources of the Russian Federation in 2017–2018». Available at: http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/. (accessed: 01 November 2020).
9. Federal state statistics service of Russia. Available at: http://www.gks.ru/. (accessed: 01 November 2020).
10. Federal customs service of Russia. Available at: http://stat.customs.gov.ru/analysis (accessed: 01 June 2021).
11. UnData. A world of information. Available at: https://data.un.org/ (accessed: 01 November 2020).
12. TrendEconomy. Global database of foreign trade. Available at: dataexplorer (trendeconomy.ru) (accessed: 01 June 2021).
13. Information and analytical center «Mineral». Available at: http://www.mineral.ru/Center/index.html (accessed: 01 November 2020).
14. Boyarko G. Yu., Khatkov V. Yu. Critical commodity flows of manganese raw materials in Russia. Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta. Inzhiniring georesursov. 2020. Vol. 331. No. 4. pp. 38–53. DOI: 10.18799/24131830/2020/4/2592.
15. Zhuchkov V. I., Zayakin O. V., Zhdanov A. V. Utilization of substandard and off grade raw materials for chromium and manganese ferroalloys production. Proceedings of the 12th International Ferroalloys Congress: Sustainable Future. INFACON 2010; Helsinki; Finland. 2010. pp. 311–315.
16. Leontyev L. I., Dashevskiy V. Ya., Kostina M. V., Zhuchkov V. I. Import substitution opportunities in the mining and metallurgical complex. Tyazheloe mashinostroenie. 2017. No. 1–2. pp. 19–24.
17. Khodina M. A. Russian market of manganese products and potential opportunities for its import substitution. Razvedka i okhrana nedr. 2017. No. 2. pp. 42–48.
18. Dashevskiy V. Ya., Yusfin Yu. S., Aleksandrov A. A., Leontyev L. I., Podgorodetskiy G. S., Gubanov V. I. Increasing the useful use of manganese in the production of manganese ferroalloys. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya. 2013. No. 7. pp. 32–37. DOI: 10.3103/S0967091213070036.
19. Makeev D. B., Kozlova O. N., Polulyakh L. A., Petelin A. L., Aleksandrov A. A., Dashevskii V. Y. Involvement of the Domestic Manganese Ores in Production. Metally (Russian Metallurgy). 2020. No. 9. pp. 938–941. DOI: 10.1134/S0036029520090098.
20. Dashevskiy V. Ya., Yusfin Yu. S., Podgorodetskiy G. S., Baeva N. V. Production of manganese ferroalloys from manganese ores of the Usinsk deposit. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya. 2013. No. 9. pp. DOI: 10.3103/S0967091213090052.
21. Monsen B., Kolbeinsen L., Prytz S., Myrvågnes V., Tang K. Possible use of natural gas for silicon or ferrosilicon production. Proceedings of INFACON XIII – 13th International Ferroalloys Congress: Efficient Technologies in Ferroalloy Industry. Almaty; Kazakhstan; 2013. Code 160083. 2020. pp. 467–478.
22. Sukhanov A. A., Yakutseni V. P., Petrova Yu. E. Assessment of prospects for industrial development of the metal-bearing potential of oil and possible ways to implement it. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2012. Vol. 7. No. 4. p. 15.
23. Tolstov A. V., Pokhilenko N. P. Samsonov N. Yu. New opportunities for obtaining rare earth elements from a single Arctic raw material source. Zhurnal Sibirskogo federalnogo universiteta. Seriya “Khimiya”. 2017. Vol. 10. No. 1. pp. 125–138.
24. Boyarko G. Yu. Dynamics of global production and commodity flows of niobium raw materials. Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta. Inzhiniring georesursov. 2019. Vol. 330. No. 10. pp. 216–229. DOI: 10.18799/24131830/2019/10/2318.
25. Elsukova M. A. Molybdenum market in the World and Russia. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. 2014. No. 4. pp. 64–71.
26. Khatkov V. Yu., Boyarko G. Yu. Current state of tungsten industry in Russia. Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta. Inzhiniring georesursov. 2019. Vol. 330. No. 2. pp. 124–137. DOI: 10.18799/24131830/2019/2/114.
27. Gasik M. Technology of titanium ferroalloys. Handbook of ferroalloys. Butterworth-Heinemann is an Imprint of Elsevier. 2013. pp. 377–385. DOI: 10.1016/B978-0-08-097753-9.00015-0.
28. Polyakov O. Technology of ferronickel. Handbook of ferroalloys. Butterworth-Heinemann is an Imprint of Elsevier. 2013. pp. 367–375. DOI: 10.1016/B978-0-08-097753-9.00010-1.
29. Gagarskiy E. A., Kozlov S. G., Kirichenko I. S. Tendencies of the Russian exports of ferroalloys and problems of containerization of freight traffic. Bulleten Transportnoy Informatsii. 2018. No. 2 (272). pp. 18–23.

Full content The dynamics of ferroalloys commodity flows within Russia
Back